เรื่อง :: โครงการฝึกอบรม เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอกให้โดดเด่น

       

     
 

 

 
  โครงการฝึกอบรม เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อเสริมสร้างบุคลิกภาพภายนอกให้โดดเด่น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2562
ณ ห้องประชุมดุสิตา(911) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
 
     
     

: 2019-07-27 13:30:00