เรื่อง :: การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2561

       

     
 

 

 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
ประจำปีการศึกษา 2561 (1 สิงหาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2562
ณ ณ ห้องประชุมดุสิตา(911) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     

: 2019-08-08 11:37:00