เรื่อง :: งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์

       

     
 

 

 
  งานมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชัย แก้วศิริรัตน์
วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุมดุสิตา(911) อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     

: 2019-09-26 11:17:00