เรื่อง :: การประชุมการจัดการเรียนรู้ (Active Learning:AL) และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC)

       

     
 

 

 
  การประชุมการจัดการเรียนรู้ (Active Learning:AL)
และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: PLC)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562
ณ ห้อง127 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
     
     

: 2019-09-27 11:11:00