เรื่อง :: ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต

       

     
 

 

 
  ค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต
วันที่ 5-6 ตุลาคม 2562
ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 
     
     

: 2019-10-07 11:11:00