เรื่อง :: โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

       ? มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ❤️ ( #หลักสูตรออนไลน์ ) ❤️ ให้แก่ครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมอบรม จำนวน 2 รุ่น ?รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 ?รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564

: 2021-05-24 11:48:00