เรื่อง :: ประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงานครั้งที่ 1 I-SEEC 2021

       ภาพบรรยากาศงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และพลังงานครั้งที่ 11 (THE 11th INTERNATIONAL SCIENCE, SOCIAL SCIENCES, ENGINEERING AND ENERGY CONFERENCE : I-SEEC 2021) ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2564 ในรูปแบบการนำเสนอแบบออนไลน์ โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นเจ้าภาพร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง และสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย ในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติดังกล่าว

: 2021-06-25 15:47:00