เรื่อง :: โครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์นักศึกษา วันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 - 11.00 น. หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต เวลา 13.00 - 15.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ณ ห้องประชุมดุสิตา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

: 2021-04-29 12:48:00