เรื่อง :: โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

       โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ระหว่างวันที่ 8-9 กรกฏาคม 2564 โดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)ได้จัดสรรวัคซีนให้อาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่และนักศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

: 2021-07-08 11:17:00