เรื่อง :: ประชุม PLC เพื่อสังเคราะห์รูปแบบคุณลักษณะของบัณฑิตพันธุ์บึงและบัณฑิตครูพันธุ์บึง

       วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุม PLC เพื่อสังเคราะห์รูปแบบคุณลักษณะของบัณฑิตพันธุ์บึงและบัณฑิตครูพันธุ์บึง ที่มีลักษณะโดดเด่น ประชุมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

: 2022-02-26 11:34:00