เรื่อง :: ประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ครั้งที่ 1/2565

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดการประชุมคณะทำงานโครงการสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 16 มีนาคม 2565 เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมไม้แดง 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

: 2022-03-17 15:34:00