เรื่อง :: อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการแปรรูปอาการเพื่อทักษะชิวิตและอาชีพ

       อบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมการแปรรูปอาการเพื่อทักษะชิวิตและอาชีพ ณ อาคารปฏิบัติการแปรรูปอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

: 2022-02-14 10:34:00