เรื่อง :: การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับบริการวิชาการทางสังคม โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์

       วันที่ 8 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมคอมพิวเตอร์ ในหัวข้อ "การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับบริการวิชาการทางสังคม" ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 127

: 2022-06-14 10:00:23