เรื่อง :: ขอเชิญประชุมและร่วมเสนอผลงาน การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 2

       

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ University of Mandalay ประเทศพม่า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติพม่าศึกษา ครั้งที่ 2 เรื่อง "Burma/Myanmar Studies " กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 - 18 ก.พ. 61 ณ ประเทศพม่า ผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.mu.edu.mm/news/2nd-international-conference-on-burma-myanmar-studies-cfp/ และติดต่อได้โดยตรง เสนอผลงานวิชาการ ภายในวันที่ 30 พ.ย. 60 สมัครเข้าร่วมการประชุม ภายในวันที่ 10 ธ.ค. 60
 


: 30 พ.ย. 2560