เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทคัดย่อ บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018-SSIS

       

          สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICADA ครั้งที่ 7 หัวข้อ “Surviving in a Disruptive World: Integration and Mobilization” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายละเอียดการส่งบทคัดย่อได้ที่ http://icada2018.nida.ac.th สอบถามโทร.0 2727 3325
 


: 30 พ.ย. 2560