เรื่อง :: ขอเชิญส่งข้าราชการและพนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต

       สมาคมข้าราชการอาวุโสแห่งชาติ ขอเรียนเชิญท่านกรุณาพิจารณาส่งข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานที่สนใจมาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ มีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนข้าร่วมโครงการจากต้นสังกัดเท่าที่จ่ายจริงตามระเบียบกระทรวงการคลัง โปรดแจ้งชื่อข้าราชการ/พนักงานผู้สนใจและได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการในใบตอบรับเข้าร่วมโครงการที่แนบมาด้วย และกรุณาส่งพร้อมสำเนาใบโอนเงินค่าลงทะเบียน *ไปที่ สำนักงาน ก.พ ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี ทางโทรสารหมายเลข 02-547-2057 ภายในวันที่ 7 มีนาคม 2561 จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์โปรดพิจารณาส่งข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงาน เข้าร่วมโครงการ สุขภาพดี..ชีวีสดใสเพื่อประสิทธิภาพในราชการ รุ่นที่ 16 โดยกำหนดการจัดวันที่ 12-17 มีนาคม 2561 ณ เดอะเลกาซีริเวอร์แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี รายละเอียดตามแนบ


: 11 ม.ค. 2561