เรื่อง :: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบบรม 7 หลักสูตร

       

           มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านเข้ารับการ. ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย หากสนใจสามารถดาวน์โหลดเนื้อหารายละเอียดโครงการฝึกอบรมและ. ลงทะเบียนสมัครได้ที่ www.drmanage.com หรือ http://ird.stou.ac.th/
 
 


: 02 ก.พ. 2561