เรื่อง :: ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล

       

           ด้วยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561 จำนวน 7 หลักสูตร ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ดังนี้
1.การวิจัยเชิงคุณภาพ
2.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
3.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยคอมพิวเตอร์
4.การวิจัยเชิงปฏิบัติการ : ศาสตร์และศิลป์เพื่อประโยชน์สุขของปวงชน
5.วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่ : การวิจัยแนวเล่าเรื่อง (Narrative Approach)
6.วิธีวิทยาการวิจัยแนวใหม่ : การวิจัยแนวปรากฏการณ์วิทยา (Phenomenological Approach)
7.การสร้าง Data Entry Form ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการวิจัยเชิงปริมาณขนาดใหญ่
ในการนี้ สถาบันวิจัยและสังคม จึงขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2561 ดังรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา หรือสามารถเข้าดูรายละเอียดการอบรมทั้งหลักสูตรไทยและนานาชาติได้ที่ http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/index.php สำหรับข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรม สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว.122 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2545 และหนังสือที่ กค 0509.6/ว.95 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2549 และเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือว่าเป็นวันลา เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
 
 


: 02 ก.พ. 2561