เรื่อง :: ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญเข้ารับการอบรม

       

          

ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้ที่มีอายุระหว่าง 556ปี ทั้งที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน ผู้ปฏิบัติงานทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมโครงการเตรียมพร้อมสู่การเกษียณอายุงานเกษียณสร้างสุขประจำปี 2561

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอโมรา ท่าแพ จ.เชียงใหม่และดอยอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ (ปิดรับสมัคร 19 กุมภาพันธ์ 2561)


รุ่นที่ 2
 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่ (ปิดรับสมัคร 11 พฤษภาคม 2561)


รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 - 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเดอะปาร์ค จ.เชียงใหม่ และสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล จ.เชียงใหม่ (ปิดรับสมัคร 20 กรกฎาคม 2561)

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่จะเกษียณอายุงานให้มีความรู้ความเข้าใจในองค์รวมของการเกษียณอายุ

2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบแนวทางในการปฏิบัติตนภายหลังเกษียณอายุสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตภายหลังเกษียณได้อย่างเหมาะสม มีความสุข และมีคุณภาพ

 

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 9,800 บาท (เก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

*กรณีพักเดี่ยวท่านละ 12,800 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

*หมายเหตุ ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

 

เอกสารประกอบการสมัคร

1.  1.ใบสมัครลงทะเบียน 1 ฉบับ

       2. สำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน 1 ฉบับ

โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่าน

1.บัญชีออมทรัพย์ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” เลขที่บัญชี 566–4–12445-8 หรือ

2.บัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงเทพ สาขาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ชื่อบัญชี “ศูนย์บริการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”เลขที่บัญชี 968-0-05361-9

 

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร

ทางโทรสาร หมายเลข 053-212629

ทาง E-mail nsccmunews@gmail.com

ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

สมัครออนไลน์ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 053-936074053-949151081-9925828

โทรสาร : 053-212629

Email : nsccmunews@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/nsccmu

 
 


: 06 ก.พ. 2561