เรื่อง :: ทุนโครงการ Canada ASEAN Scholarships and Educational for Development Program

       

           ด้วย Development of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) ประเทศแคนาดา ให้ทุนการศึกษาและวิจัยแก่นักศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียนภายใต้โครงการ The Canada-ASEAN Scholarships and Educational Exchanges for Development (SEED) Program โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศอาเซียน เข้าศึกษาหรือทำวิจัยระยะสั้นในประเทศแคนาดา ทั้งนี้ทุนการศึกษาจะครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององศ์กรสหประชาชาติ โดย Department of Foreign Affairs, Trade and Development ประเทศแคนาดา จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกทุน
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนิจธรรม ศรีวิบูลย์ สำนักงานทูตพาณิชย์ สถานเอกอัคราชฑูตแคนาดา ประจำประเทศไทย โทร. 0 2646 4332
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nitchawan.sriviboone@international.gc.ca ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องแจ้งความประสงค์ไปที่สถาบันอุดมศึกษาแคนาดาที่สถาบันต้นสังกัดมีความร่วมมือ เพื่อดำเนินการสมัครภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561
 
 


: 02 ก.พ. 2561