เรื่อง :: โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 6

       คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนตำแหน่ง" รุ่นที่ 6 จำนวน 35 คน ตั้งแต่วันที่ 4-6กันยายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ดังรายละเอียดแนบท้าย


: 06 ก.พ. 2561