เรื่อง :: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10

       

           มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 10 “วิจัยเพื่อพัฒนางานประจำ สานสู่ความสำเร็จของสถาบันการศึกษาอย่างยั่งยืน”
ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561
ณ ห้องประชุมช้างเผือก คณะครุศาสตร์ (อาคาร 41) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ https://research.srru.ac.th/nacp2018/
สอบถามเพิ่มเติมโทร. 081-146-6144, 0-4404-1587
 
 


: 06 ก.พ. 2561