เรื่อง :: อบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 18

       

           สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรมมศาสตร์ ขอความร่วมมือจัดส่งบุคลากรเข้าร้บการอบรม หลักสูตร "การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง" รุ่นที่ 18
โดยมีค่าลงทะเบียนอบรม คนละ 62,000 บาท
อบรมตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 23 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมคึกฤทธิ์ ปราโมช ชั้น 9
สถาบันไทยคดีศึกษา อาคารอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรมมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
ใบสมัครได้จาก www.icehr.tu.ac.th หรือ www.icess.tu.ac.th
 
 รายละเอียด


: 13 มี.ค. 2561