เรื่อง :: ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 5

       

           สถาบันคลังสมองของชาติ จะจัดการอบรม หลักสูตร “กฎหมายมหาชนกับการบริหารงานมหาวิทยาลัย” รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 21-22-23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพมหานคร โดยมีอัตราค่าลงทะเบียน 21,000 บาท/ท่าน (ไม่รวมค่าที่พัก)
จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมได้ที่ http://www.knit.or.th/web/2017/12/law5/
 
 รายละเอียด


: 13 มี.ค. 2561