เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยะภาพบุคลากรการจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลาง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4

       

           ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักสูตร “การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลาง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 4
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม พ.ศ.2561
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม พ.ศ.2561
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน พ.ศ.2561
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 
 รายละเอียด


: 04 เม.ย. 2561