เรื่อง :: มสธ. จัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)

       

           ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) จำนวน 3 รุ่น (รุ่นที่ 3-5) ระหว่างเวลา 08.30 น. - 19.00 น. ณ ห้องประชุมสารศร อาคารเอนกทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี โดยวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะและประสบการณ์ด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยของหน่วยงานต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจ โดยมีรายละเอียดจัดอบรมดังนี้
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2561
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561
รุ่นีท่ 5 ระหว่างวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561
ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ผู้สนใจและมีคุณสมบัติตามกำหนดสามารถดาวน์โหลดเอกสารลงทะเบียนสมัครได้ที่ http://ird.stou.ac.th/training_chick ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2561
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 24 เม.ย. 2561