เรื่อง :: ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือน เมษายน – กรกฎาคม 2561 จำนวน 4 หลักสูตร

       

           ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจำเดือน เมษายน – กรกฎาคม 2561 จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้
– รหัส 104 องค์กรแห่งความสุขและมีประสิทธิภาพ/จิตวิทยาในการบริหารของผู้นำ โดย รศ.สุขุม นวลสกุล/อ.สุรวงศ์ วัฒนกูล
– รหัส 105 วิธีการเปลี่ยนแปลงองค์กร/ลดความขัดแย้ง/การดำเนินงานในรอบปีให้สำเร็จ โดย รศ.สุขุม นวลสกุล/อ.ธนิสรณ์ จิระพรชัย
– รหัส 106 ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับการทำงานยุค AEC ภาคปฏิบัติ โดย อ.ชรินทร ปิ่นสุวรรณ/อ.ชิราพร ปิ่นสุวรรณ
– รหัส 103 การประเมินค่างานและผลการปฏิบัติงาน/การสร้างแรงจูงใจปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดย ผศ.ดร.นิภา แก้วศรีงาม/อ.พิชาวุธ เพ็งทอง
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.hpdcthailand.com/ หรือ line ID: @lgq3868b หรือโทร 089 7985000
ผู้เข้าร่วมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 24 เม.ย. 2561