เรื่อง :: ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตรฝึกอบรม Information Technology & Management Professional Training Program: ITM 2018

       

           สถาบันวิทยาการ สวทช.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ จัดทำหลักสูตรฝึกอบรม "Information Technology & Management Professional Training Program: ITM 2018 ดูรายละเอียดเพิ่มที่ www.nstdaacademy.com/trainingprogram
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 25 เม.ย. 2561