เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วม "โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 6

       

           มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”(ลูกไก่) รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 30 กรกฏาคม - 3 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และเพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัย จากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ซึ่งกำหนดรับสมครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 กรกฏาคม 2561
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 25 เม.ย. 2561