เรื่อง :: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561

       

           สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เชิญชวนเข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปี 2561 ดังนี้
1. หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน รุ่นที่ 1
      - ระหว่างวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561
2. หลักสูตร ภูมิสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 "ระเบียงเศรษฐกิจกับภูมิสารสนเทศ"
      - ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2561 (จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง)
      - ระหว่างวันที่ 16, 23 มิถุนายน 2561, 21 กรกฎาคม 2561 (โรงแรมใน กทม.)
      - ระหว่างวันที่ 10-15 กรกฎาคม 2561 (ประเทศออสเตรเลีย)
3. หลักสูตร การประมวลผลและแปลความหมายข้อมูลจากระยะไกล
      - ระหว่างวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561
4. หลักสูตร ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน รุ่นที่ 2
      - ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561
5. หลักสูตร การใช้เทคโนโลยีและมาตรฐานภาพถ่ายจากอากาศยานไร้คนขับเพื่อการจัดการที่ดิน
      - ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 25 เม.ย. 2561