เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม 3 โครงการ

       

          คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม 3 โครงการ 1. โครงการอบรมวิชาการและวิชาชีพ เรื่อง"การใช้เครื่อง SEM-EDX XRD XRF" 2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประยุกต์ความรู้สถิติตามแนวคิด Lean Six Sigma รุ่นที่ 1" 3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การทำสื่อออนไลน์เพื่อเสนอสินค้าและบริการให้เข้าถึงกลุ่มผู้สนใจ รุ่นที่ 1" (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้)
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 28 พ.ค. 2561