เรื่อง :: ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Data Analytics with Pentaho Bl,Weka,R,and Hadoop : From Business Intelligence to Data Science" และ "รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain : The Next Internet?"

       

          สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย ขอเชิญอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Data Analytics with Pentaho Bl,Weka,R,and Hadoop : From Business Intelligence to Data Science" และ "รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain : The Next Internet?"
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 31 พ.ค. 2561