เรื่อง :: ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

       

ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นนักศึกษาภาคปกติที่กำลังศึกษาชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 (หลักสูตร 4 ปี) ในสาขาวิชาที่กำหนด
-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คอมพิวเตอร์
2.มีความประพฤติดี และมีผลการเรียนเฉลี่ยจนถึงภาคการศึกษาล่าสุด 3.15 ขึ้นไป
3.ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 200,000 บาทต่อปี
4.ต้องเป็นนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนการศึกษา (ยกเว้นทุน กรอ.และกยศ.)
5.อายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 1 มกราคม 2562
6.สามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯ จัดขึ้นได้
**สามารถดาวโหลดเอกสารขอทุนได้ที่ www.ajinomotofoundation.or.th หรือ รับใบสมัครสำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ
****ส่งเอกสารการสมัคร ภายในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ที่สำนักงาน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
รายละเอียด


: 17 ต.ค. 2561