เรื่อง :: ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

       

 
ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา มูลนิธิตั้งเซ็กกิม ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
จำนวนเงินทุน 8,000บาท
คุณสมบัติผู้รับทุน
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี
2. ขาดแคลนทุนทรัพย์
3. มีผลการเรียน GPA ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. เป็นผู้มีจริยธรรมและไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
เอกสารการสมัคร
1.แบบฟอร์มใบสมัครทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม รับได้ที่ กิจการนักศึกษา ชั้น 1 ตึก A หรือที่ภาควิชา
2. สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัตรนักศึกษา รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ ลงลายมือชื่อรับรองเอกสาร
3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา
4. เรียงความหัวข้อ “ สัตว์มีค่า….. ป่ามีคุณ” ที่เขียนด้วยลายมือของผู้สมัครขอรับทุนความยาว 1 หน้ากระดาษ A
5. สำเนาใบรายงานผลการเรียน
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 22 ส.ค. 2561