เรื่อง :: ขอเชิญผู้สนใจร่วมสมัครโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15

       

          ด้วยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กำหนดเปืดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำเกษตรกรรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 เป้าหมายผู้เข้าฝึกอบรม 150 รายในปีงบประมาณ 2562 ดำเนินการฝึกอบรมระยะเวลา 6 เดือน เพื่อสร้างโอกาสเข้าสู่ที่ดินทำกิน สำหรับผู้ว่างงานผู้ที่ประสงค์จะเปลี่ยนอาชีพมาเป็นเกษตรกรรม สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 31 ตุลาคม 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็ปไซต์ www.alro.go.th/tech_trans/
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 31 พ.ค. 2561