เรื่อง :: ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร“การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีของกองทุน เมื่อ พรบ.บริหารทุนหมุนเวียน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3

       

 
ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2561
หลักสูตร“การปฏิบัติงานการเงิน บัญชีของกองทุน เมื่อ พรบ.บริหารทุนหมุนเวียน
และกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3
โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 15 – 16 กันยายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 19 มิ.ย. 2561