เรื่อง :: โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 8 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

       

โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 8
           ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมจันทิภา พุ่มจันทร์ ชั้น 3 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ด้านการวิจัยให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่ายให้มีความรู้ความเข้าใจและเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ สามารถจัดทำข้อเสนอการวิจัยได้ และบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยงานราชการ องค์กรวิจัยต่างๆ ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

ผู้สนใจปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการวิจัยและมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน สามารถสมัครได้ที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม -25 มิถุนายน 2561 สำหรับข้าราชการ พนักงานและบุคลากรของรัฐสามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัด ตามระเบียบของทางราชการ สำหรับผลการพิจาณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมจะแจ้งให้ทราบภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ทาง Website คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

ทั้งนี้สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ 081-6824565 (ผศ.ดรแตงอ่อน พรหมมิ), 086-5747464 (อ.ดร.ภัทราวรรณ คำบุญเรือง) หรือ E-mail: faastop@ku.ac.th (ผศ.ดรแตงอ่อน พรหมมิ), faaspwk@ku.ac.th (อ.ดร.ภัทราวรรณ คำบุญเรือง)

สมัครได้ที่ http://flas.kps.ku.ac.th/2015/index.php/th/r-dnews-th/564-training
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 07 มิ.ย. 2561