เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความวิจัยเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ในหัวข้อ “Interdisciplinary for Thailand 4.0”

       

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ขอเชิญนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์และนักศึกษาร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุมวิชาการ 6th International Conference on Creative Technology & 2th National Conference on Creative Technology
ในหัวข้อ “Interdisciplinary for Thailand 4.0”
ระหว่างวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมชลจันทร์ จังหวัดชลบุรี
ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://utkcretech.rmutk.ac.th/
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 19 มิ.ย. 2561