เรื่อง :: ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2562 ใน 3 ประเภททุน

       

 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2562 ใน 3 ประเภททุน ได้แก่
1.ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับ สกอ.)
2.ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
3.ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง (เมธีวิจัย สกว.) (สกว.สนับสนุนร่วมกับสถาบันต้นสังกัด)
ประกาศรับข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://academics.trf.or.th/
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 19 มิ.ย. 2561