เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 19

       

 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแชร์ประสบการณ์ ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน (proposal)” ในโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนพร้อมกับส่งแบบบันทึกเรื่องเล่าได้ที่ http://qa.msu.ac.th/miniukm19/ ภายในวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 26 มิ.ย. 2561