เรื่อง :: ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 7 หลักสูตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

       

 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ จำนวน 7 หลักสูตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน 7 หลักสูตร
1.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการในยุค 4.0 (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 5-6
2.เทคนิคการวิเคราะห์การจัดทำแผนอัตรากำลังคน (ภาคปฏิบัติ) รุ่น 3-4
3.การวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS (ภาคปฏิบัติ) รุ่น 9-10
4.การทำวิจัยออนไลน์ 4.0 (Online Research 4.0) (ฝึกปฏิบัติ) รุ่น 9-10
5.การวางระบบการประเมิน KPI รายบุคคล (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ 5-6
6.เทคนิคการจัดทำและวิธีการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน (ภาคปฏิบัติ) รุ่น 5-6
7.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ภาคปฏิบัติ) รุ่น 5-6
ระหว่างเดือน สิงหาคม-กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ติตต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางนันทวัณย์ ธรรมปริพัตรา โทร 087-5045068
หรือ ลงทะเบียนสมัครได้ที่ http://www.drmanage.com หรือ http://ird.stou.ac.th/
 
 รายละเอียดเพิ่มเติม


: 28 มิ.ย. 2561