เรื่อง :: สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปากรขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ 2562

       

 
         เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบปีะมาณตามหลักกฏหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 16 พ.ค. 2562