เรื่อง :: มหาวิทยาลัยดุสิต ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะไทย-อังกฤษ “อ่านเก่ง-แปลเก่ง” รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3

       

 
         เทคนิคกระบวนการจัดทำงบประมาณ การรายงานติดตามประเมินผลงบปีะมาณตามหลักกฏหมาย ระเบียบและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 16 พ.ค. 2562