เรื่อง :: มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562

       

 
         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยบัณฑิตวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผลแพร่ผลงาน การวิจัยของ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ และเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ สร้างความร่วมมือทางวิชาการ
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 021601174 ต่อ 11 หรือ www.conference.grad.ssru.ac.th
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 11 ม.ค. 2562