เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15

       

 
         ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย ครั้งที่ 15
ในวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ส่งบทความภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.conference.sru.ac.th/sruconference2019
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 16 พ.ค. 2562