เรื่อง :: ศูนย์ระดับภูมิภาคว่าด้วยการวิจัยและบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรของซีมีโอ SEAMEO/ SEARCA ประเทศฟิลิปปินส์ ประกาศรับสมัครผู้รับทุนระดับ ปริญญาโทและเอกประจำปีการศึกษา 2563-2564

       

 
        
ขอเชิญชวนอาจารย์ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ บุคลากรในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยขอนแก่นสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติคร่าวๆดังต่อไปนี้
1. อายุไม่เกิน 35 ปี
2. ระดับการศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรและสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีผลคะแนน IELTS อย่างน้อย 6.0 คะแนน หรือ TOEFL iBT อย่างน้อย 75 คะแนน
สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเวปไซต์ www.bic.moe.go.th และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://searca.org
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถนำส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครไปยังสำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ อาคาร กศน. ชั้น 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครทุนซีมีโอเซียร์ก้า”)
หมดเขตการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ภายในวันที่ 1 กรกฏาคม 2562
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 17 พ.ค. 2562