เรื่อง :: สกอ.เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม(Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562

       

 
          สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจำปีงบประมาณ 2562

โดยมีกำหนดการเปิดรับข้อเสนอโครงการ จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
ครั้งที่ 2 กำหนดยื่นข้อเสนอโครงการ (proposal) ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

บุคลากรท่านใดสนใจสมัครขอรับทุนดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0 2610 5330
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
 


: 16 พ.ย. 2561