เรื่อง :: ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด

       

 
          มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดเผยว่า สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ที่สนใจทั่วไป จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่
1.หลักสูตร การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร
2.หลักสูตรการเขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
3.หลักสูตร การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ
4.หลักสูตร เทคนิคการเขียนโครงการให้ได้รับอนุมัติงบประมาณ
จึงขอเชิญหน่วยงานที่สนใจส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม โดยสามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดย Download รายละเอียดของทุกหลักสูตร ได้ที่ www.uniserv.buu.ac.th และกรอกใบสมัครเข้ารับการอบรมได้ที่ www.uniserv.buu.ac.th/register/regis.php
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โทรศัพท์ 038-102288-90 โทรสาร 038-394871,038-745798
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
 


: 16 พ.ย. 2561