เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการรับรองตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กรกนก ตั้งจิตมั่น อาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา ผศ.ดร.สันติ รักษาวงศ์ อาจารย์สาขาฟิสิกส์ ผศ.ดร.เสาวณีย์ ชูจิต อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ที่ได้รับการรับรองตำแหน่ง "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ " จากสภามหาวิทยาลัย


: 05 พ.ค. 2565