เรื่อง :: ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 2

        ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง แนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ว่าด้วย ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาพื้นที่ งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 2 โครงการวิจัยเดี่ยว หรือโครงการย่อยภายใต้ชุดโครงการวิจัย โครงการวิจัยละไม่เกิน 80,000 บาท โดยเป็นการวิจัยที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาพื้นที่รับบริการของมหาวิทยาลัย (จังหวัดราชบุรีและสมุทรสงคราม) หรือพื้นที่ชุมชนอื่นที่สะท้อนผลกระทบถึงภาพรวมของประเทศ ข้อเสนอโครงการวิจัย ต้องมีรายละเอียดต่อไปนี้ 1) เป็นการทำวิจัยโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น (การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม Participatory Action Research: PAR) เป็นการทำวิจัยเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ มีการคิดค้นหรือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมมาใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ 2) ระบุกลุ่มผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากการวิจัยอย่างชัดเจน 3) มีภาคีเครือข่ายภายนอกร่วมทำวิจัยโดยต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/_3form.php ชื่อไฟล์ : (แบบฟอร์ม) แบบเสนอโครงการวิจัยพัฒนาพื้นที่ ประกอบการเสนอของบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งข้อเสนอตั้งแต่วันนี้ - วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


: 09 มิ.ย. 2565